EN CY

Cyfleoedd

Gadewch i ni wneud dyfodol cynaliadwy gyda’n gilydd

Oes gennych chi angerdd am ofal iechyd cynaliadwy? Yna mae arnom eich angen chi!

Disgrifiad

Eisiau ymuno â rhwydwaith ar gyfer Cymru fwy cynaliadwy?

Bod yn rhan o adeiladu mudiad trwy gydlynu Grwpiau Gwyrdd presennol a phosibl i greu gwasanaeth gofal iechyd sy’n fwy craff yn yr hinsawdd.

Os ydych chi’n rhywun sy’n gallu cefnogi ein cynlluniau gweithredu blynyddol a dod â thimau at ei gilydd i gefnogi sector gofal iechyd gwyrddach, rydyn ni eisiau chi. P’un a yw’n llywio cyfeiriad a llywodraethu yn y dyfodol neu’n trefnu strwythur ein rhwydwaith, mae angen pobl arnom i’n helpu i adeiladu gwybodaeth graidd a darparu hyfforddiant a rheolaeth ar draws gofal iechyd. Gweithio mewn partneriaethau agos i gyflymu datgarboneiddio gwasanaethau iechyd ac integreiddio gwytnwch hinsawdd trwy brosiectau a chyrff gwaith a fydd yn cael effaith wirioneddol.

Sut gallwch chi ein helpu ni i ddod yn Gymru fwy gwyrdd

01.

Hwyluso cysylltiadau

Hwyluso cysylltiadau rhwng Grwpiau Gwyrdd byrddau iechyd, a Rhwydweithiau Gwyrdd arbenigol

02.

Cylchlythyr Iechyd Gwyrdd Cymru

Dod ag adnoddau, digwyddiadau a diweddariadau at ei gilydd ar gyfer cylchlythyr misol Iechyd Gwyrdd Cymru

03.

Creu bios

Creu bios ar gyfer Grŵp Gwyrdd pob bwrdd iechyd i fynd ar y wefan

04.

Cyfleoedd ar gyfer cynaliadwyedd byrddau iechyd

Creu cyfleoedd i gymrodyr, arloeswyr, hyrwyddwyr ac ysgolheigion gofal iechyd cynaliadwy’r bwrdd iechyd gael blogiau ar wefan Iechyd Gwyrdd Cymru

05.

Gweithio mewn partneriaeth agos â thimau eraill

Gweithio mewn partneriaeth agos â’r tîm argyfwng iechyd a hinsawdd yn Llywodraeth Cymru i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr iechyd am y rhaglen ddatgarboneiddio

06.

Cyfarfodydd llywio misol ac wythnosol

Trefnu a mynychu cyfarfodydd grŵp llywio Iechyd Gwyrdd Cymru bob mis, a chyfarfodydd tîm wythnosol Iechyd Gwyrdd Cymru

07.

Ymatebion e-bost

Helpu i reoli ymholiadau sy’n codi o e-byst Iechyd Gwyrdd Cymru, ac ymateb i ymatebion ‘cymryd rhan’

08.

Arweinyddiaeth weithredol

Mynychu cyfarfodydd Ch5 a bod yn weithredol yn datblygu arweinyddiaeth a llywodraethu ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru

09.

Cyfryngau cymdeithasol

Datblygu adnoddau i fynd ar gyfryngau cymdeithasol.

010.

Ymgyrchoedd

Cefnogi cyfranogiad gweithwyr iechyd mewn ymgyrchoedd eirioli hinsawdd ac iechyd, yn arbennig yn y cyfnod cyn COP27.

011.

Cefnogaeth

Cefnogi datblygiad cymunedau ymarfer cefnogol, cyfunol, tosturiol ar draws y rhwydwaith

012.

Meithrin perthnasoedd

Meithrin perthnasoedd â’r gymuned, y trydydd sector, pobl ifanc a grwpiau cleifion yng Nghymru sy’n gweithio ar newid yn yr hinsawdd ac iechyd planedol.

01.

Prosiectau arddangos

Arddangos prosiectau trawsnewidiol i ysbrydoli prosiectau a thrawsnewidiadau lleol, i helpu i ledaenu a graddio prosiectau ar draws y Rhwydwaith, dod ag astudiaethau achos o arfer da ynghyd i ddiweddaru’r wefan.

02.

Cefnogi prosiectau

Cefnogi cyfranogiad Grwpiau Gwyrdd a Rhwydweithiau Gwyrdd mewn themâu cydgysylltiedig cenedlaethol ar gyfer prosiectau, megis rhaglen ‘Dewch i Ni Gwastraffu’ Comisiwn Bevan

03.

Rhannu

Rhannu cyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth a datblygiad i weithwyr iechyd i ddatblygu eu prosiectau a’u syniadau.

04.

Cefnogi datblygiadau

Cefnogi datblygiad arweinwyr gofal iechyd cynaliadwy eraill.

01.

Hwyluso

Hwyluso dysgu ar y cyd, ar draws Grwpiau Gwyrdd a Rhwydweithiau Gwyrdd arbenigol

02.

Cyswllt

Cydgysylltu ag AaGIC fel cyswllt rhwng y rhwydwaith a’u datblygiad o’u cyfadran gofal iechyd cynaliadwy

03.

Adeiladu

Meithrin perthnasoedd i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ymchwil rhwng Prifysgolion a gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol a rhannu cyfleoedd ariannu ymchwil a phartneriaethau ar draws y rhwydwaith.

04.

Datblygu

Datblygu digwyddiadau ar gyfer y rhwydwaith ar themâu fel bwyd, cyfathrebu iechyd a newid yn yr hinsawdd, sut i fabwysiadu eich rhwydwaith gwyrdd eich hun, ymchwil iechyd planedol, lansiad lancet countdown Cymru.

Meddwl y gallwch chi fod yn rhan o’r effaith?

Cysylltwch â ni

    See Terms & Conditions here.