EN CY

Amdanom ni

Rhwydwaith ar gyfer gofal iechyd cynaliadwy yng Nghymru.

Diogelu iechyd pobl a’n planed yw ein nod. Eirioli, cataleiddio a grymuso arweinwyr a chymunedau, ar draws ffiniau, i weithredu ar yr argyfwng hinsawdd yw’r hyn a wnawn. Pam? Oherwydd trwy drawsnewid iechyd a gofal i fod yn fwy cynaliadwy ac yn fwy deallus yn yr hinsawdd, gallwn amddiffyn cenedlaethau’r dyfodol.

Rydyn ni’n wynebu difrod di-droi’n-ôl i’r blaned os nad ydyn ni’n gweithredu nawr

1 mil

tunnell o CO2, Ôl Troed Carbon GIG Cymru

2.6%

allyrrydd mwyaf o allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae’r Argyfwng Hinsawdd yn argyfwng iechyd cyhoeddus, ond mae’r sector gofal iechyd ei hun yn cyfrannu at y broblem ar hyn o bryd.

Mae’n hanfodol bod gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol a darparwyr yn cael eu haddysgu am newid yn yr hinsawdd fel risg i iechyd, a hefyd yn cymryd y camau angenrheidiol i leihau ein cyfraniad at newid yn yr hinsawdd a difrod amgylcheddol.

Mae’r sgwrs ynghylch newid hinsawdd ac iechyd wedi newid o gael ei galw’n ‘fygythiad iechyd byd-eang mwyaf’ i’r ‘cyfle iechyd byd-eang mwyaf’ yn y blynyddoedd diwethaf oherwydd cyd-fuddiannau iechyd o weithredu ar yr hinsawdd. Mae diogelu iechyd cenedlaethau’r dyfodol yn dibynnu ar ymrwymiad i ofal iechyd cynaliadwy heddiw.

Mae a wnelo gofal iechyd cynaliadwy â mwy na datgarboneiddio a lleihau allyriadau carbon yn unig, ond hefyd â mynd i’r afael â ffrydiau gwastraff eraill fel llygredd dŵr ac aer sy’n cyfrannu at iechyd gwael. Mae’n ystyried sut i ddarparu gofal iechyd o safon heddiw, heb beryglu iechyd yn y dyfodol. Mae gofal iechyd clyfar yn yr hinsawdd hefyd yn ein herio i ddiogelu rhag risgiau amgylcheddol a allai effeithio ar ein gallu i ddarparu gofal iechyd diogel ac effeithiol i’n cleifion heddiw a’r dyfodol.

( Ystadegau o Gynllun Strategol Datgarboneiddio’r GIG )

Sut ydyn ni’n mynd i wneud gwahaniaeth?

01.

Tymor hir

Mae buddsoddi mewn mynd i’r afael â strategaeth hirdymor nawr yn hanfodol er mwyn darparu gofal iechyd sy’n graff o ran yr hinsawdd yn y dyfodol. Mae angen i flaenoriaethau ar draws sefydliadau yng Nghymru ystyried nid yn unig y risgiau hinsawdd presennol, ond sut y bydd y risgiau hynny’n esblygu yn y dyfodol a sut y gallent effeithio ar yr amgylchedd, cymdeithas ac iechyd corfforol cleifion.

02.

Integreiddio

Er mwyn gwneud cynaliadwyedd yn rhan o’r norm, mae’n bwysig ei fod yn cael ei integreiddio i ddeddfwriaeth, hyfforddiant, cynlluniau a rheoliadau. Rydym am weld cynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol yn dod yn rhan allweddol o’r system yr holl ffordd o hyfforddiant i’r ymdrechion gwella ehangach sy’n digwydd ar y lefel uchaf ledled y wlad.

03.

Ymgyfraniad

P’un a ydych yn feddyg, rheolwr prosiect, neu nyrs, ein nod yw darparu ffyrdd o gymryd rhan. Rydym yn hwyluso cynnwys gweithwyr iechyd wrth lywio cyfeiriad a llywodraethu a strwythur sefydliadol rhwydwaith Iechyd Gwyrdd Cymru yn y dyfodol.

04.

Cydweithio

Drwy gydweithio â chleifion a’r cyhoedd, gallwn lywio gofal iechyd i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy’n seiliedig ar anghenion yr union bobl sy’n ei ddefnyddio. Rydym am annog ac arfogi’r sector gofal iechyd i ganolbwyntio ar anghenion eu cymuned a phartneru â grwpiau ac unigolion i sicrhau newid sydd bob amser yn ystyried yr effaith amgylcheddol.

05.

Atal

Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn weladwy, nid yn unig ar draws y byd, ond yma yng Nghymru. Rydym yn cyrraedd trobwynt diwrthdro. Rydym am atal rhagor o niwed i’r amgylchedd a dyna lle gall pawb chwarae eu rhan i leihau effaith allyriadau carbon ar yr amgylchedd. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod gennym nid yn unig system gofal iechyd gynaliadwy, ond planed iach hefyd.

Iechyd Gwyrdd Cymru: Ein Stori Ni

Rydym yn dîm o unigolion angerddol, clinigwyr, meddygon a mwy, sydd am weld iechyd a gofal yn trawsnewid er budd pobl a’r blaned.

Meysydd gwaith

01.

Eiriolaeth

Rydym yn cydnabod bod yr argyfwng hinsawdd yn argyfwng iechyd a bod manteision enfawr i iechyd drwy weithredu ar yr hinsawdd. Rydym yn eiriol dros ddiogelu iechyd cenedlaethau nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn eiriol dros newid ar bob lefel ar draws llawer o sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt.

02.

Addysgu a chyfathrebu effeithiau iechyd ar argyfwng hinsawdd

Mae aelodau o’n cymuned yn arwain y ffordd gydag addysg iechyd a gofal ledled Cymru mewn sawl ffurf, gan ddatblygu opsiynau e-ddysgu pwrpasol, casglu a rhannu adnoddau ar gyfer dysgu am iechyd a gofal cynaliadwy yn ogystal â chyflwyno gweminarau a chynadleddau rhithwir wyneb yn wyneb. yr addysg eang ac esblygol ar gyfer gofal iechyd cynaliadwy.

03.

Cymunedau ymarfer

Rydym yn datblygu cymunedau ymarfer ar ffurf grwpiau gwyrdd yn seiliedig ar leoliad yn ogystal â chymunedau ymarfer arbenigol neu ddiddordeb i gataleiddio gweithredu ar gyfer trawsnewid ein gwasanaethau iechyd a gofal i fod yn fwy cynaliadwy ac i ddysgu gyda’n gilydd.

04.

Partneriaethau gofal iechyd yn y diwydiant

Sylweddolwn fod angen partneriaethau gyda’r diwydiannau sy’n cyflenwi ein gwasanaethau er mwyn newid ein gwasanaethau iechyd a gofal i fod yn fwy cynaliadwy. Rydym yn agored i nawdd dialog agored rhad ac am ddim.

05.

Cefnogaeth/cynghori strategaeth polisi

Mae ein haelodau yn cynghori ar bolisi a strategaeth ar draws y sector iechyd a gofal.

06.

Cynulliad Traws-Silo

Mae arweinyddiaeth iechyd a gofal yn gofyn am arweiniad a chamau gweithredu trawsffiniol fel na welsom o’r blaen. Yn hanesyddol, rydym wedi bod mewn seilo gwleidyddol ac ariannol, mae hyn yn gwneud newid yn fwy anodd ac mae angen newid hyn er mwyn cael mwy o gydweithio.

Cwestiynau cyffredin

Sut gallwch chi gymryd rhan a’n cefnogi?

Gallwch gymryd rhan drwy ymuno â neu sefydlu eich grŵp Gwyrdd lleol neu drwy ymuno â neu sefydlu grŵp arbenigol neu gymuned ymarfer.

Gallwch awgrymu rhywfaint o gynnwys dysgu ar y dudalen dysgu a dewis dysgu am iechyd a gofal cynaliadwy trwy ddewis adnodd dysgu sydd o ddiddordeb i chi.

Gallwch ddweud stori wrthym am sut yr ydych wedi bod yn ymwneud â rhwydwaith Iechyd Gwyrdd Cymru.

Gallwch roi gwybod i ni am brosiect cynaliadwyedd y buoch yn ymwneud ag ef neu gallwch bori drwy’r prosiectau neu’r rhaglenni gwaith cenedlaethol a chymryd rhan gydag un trwy gysylltu â’r cyswllt dynodedig.

Beth ydym ni wedi’i wneud yn barod i wneud newid?

Mae gennym grŵp Gwyrdd ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru, rydym wedi cynnal dwy gynhadledd genedlaethol a fynychwyd gan ystod eang o bobl frwdfrydig sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal yng Nghymru a thu hwnt.

Gweler yr adran trawsnewid am lu o brosiectau sy’n mynd rhagddynt o fewn y rhwydwaith.

Pryd ddechreuodd Iechyd Gwyrdd Cymru?

Lansiwyd Iechyd Gwyrdd Cymru ym mis Mehefin 2021 gyda chynhadledd agoriadol.
I gael gwybod mwy gweler ein stori Iechyd Gwyrdd Cymru .

Ein tîm anhygoel

Stacey Harris

Arweinydd Clinigol

Mae Stacey yn bediatregydd ac yn 2021/2022 ymgymerodd â chymrodoriaeth arweinyddiaeth mewn gofal iechyd cynaliadwy, ei hangerdd yw arweinyddiaeth ac addysg iechyd a gofal cynaliadwy i amddiffyn iechyd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Dr Gwenllian Rhys

Arweinydd Grŵp Gwyrdd

Rwy’n feddyg iau sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Dechreuodd fy ngwaith ym maes cynaliadwyedd ym mis Hydref 2019, pan gefnogais fy nghydweithwyr i sefydlu Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Ar ôl helpu’r grŵp hwn i gyflawni gwelliant cynaliadwy yn Ysbyty Gwynedd, roeddwn am weld Grwpiau Gwyrdd yn cael eu sefydlu ledled Cymru, i rannu syniadau am brosiectau a chyflymu newid cynaliadwy ar draws y sector gofal iechyd. Rwy’n falch iawn o weithio ar hyn o bryd fel arweinydd Grŵp Gwyrdd ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru a’n nod yw hwyluso’r grwpiau hyn i gysylltu â’i gilydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd, fel y gallwn ledaenu prosiectau cynaliadwyedd llwyddiannus ar draws ysbytai Cymru.

Dr Sarah Williams

Arweinydd Clinigol

Cyd-sefydlodd Dr Sarah Williams Practis Gwyrddach Cymru yn 2020, rhwydwaith a arweinir gan feddygon teulu sy’n gweithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Sarah yw Arweinydd Hinsawdd a Chynaliadwy cyntaf RCGP ar gyfer RCGP Cymru. Mae hi wedi cyfrannu at gymunedau ymarfer lluosog ledled Cymru gan weithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae ganddi leoliad fel un o weithwyr cyntaf Iechyd Gwyrdd Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy’n cysylltu, dysgu a thrawsnewid gofal iechyd cynaliadwy ar draws GIG Cymru. Mae ganddi angerdd brwd dros addysg Meddygon Teulu ar ôl bod yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer Ysgol Feddygol Teulu Bryste, ac yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer y rhaglen arweinyddiaeth ac addysg yng Nghyfadran y De Orllewin. Er bod ei phrif rôl yn fam i ddau o blant ifanc ac yn benderfynol o hybu gofal iechyd cynaliadwy, gan gydnabod bod yr argyfwng hinsawdd yn argyfwng iechyd a bod angen llawer o waith i sicrhau hinsawdd fwy diogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dr Tom Downs

Arweinydd Byd-eang ac Ymaddasu

Rwy’n Feddyg Teulu dan Hyfforddiant yng Nghymoedd Morgannwg. Dechreuodd fy niddordeb mewn gofal iechyd cynaliadwy
pan oeddwn yn fyfyriwr meddygol ac yn gwneud fy newis meddygol mewn presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd. Fel
Meddyg newydd gymhwyso yn 2019 roeddwn yn rhan o raglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan,
ysbrydolodd hyn fi i feddwl am ofal iechyd cynaliadwy gydag egwyddorion gofal iechyd darbodus. Yn
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg Rwyf wedi gweithio ar addasu iechyd i newid yn yr hinsawdd
a gwytnwch hinsawdd gofal iechyd. Rwy’n falch o fod yn gweithio fel y Byd-eang ac Addasu
Arwain ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru ac edrychwn ymlaen at feithrin ein perthynas â
rhwydweithiau iechyd cynaliadwy rhyngwladol i rannu dysgu a chyfleoedd.

Dr Fiona Brennan

Arweinydd Clinigol

Mae Dr Fiona Brennan wedi bod yn anesthetydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 2013. Mae Fiona yn cael ei bywiogi gan weithio mewn timau anhraddodiadol, a’u gweledigaeth yw trawsnewid gofal iechyd i fodel sy’n amddiffyn iechyd pobl a’n planed. Cyd-sefydlodd Fiona rwydwaith gwyrdd anesthetig Cymru yn 2019, ysgrifennodd y cynigion ar gyfer cymrodyr arweinyddiaeth AaGIC/CAVUHB/CSH mewn gofal iechyd cynaliadwy 2020 i 2023 ac mae wedi’u goruchwylio, a chyd-sefydlodd Iechyd Gwyrdd Cymru ym mis Mehefin 2021. Mae Fiona yn eiriolwr dros arweinyddiaeth gyfunol, dosturiol.

Dr Bethan Griffiths

Plwm Bwyd

Mae Beth yn gweithio fel meddyg teulu yn Ne Cymru. Mae hi’n aelod gweithgar o Weithwyr Proffesiynol Iechyd Seiliedig ar Blanhigion, ac wedi cwblhau Cwrs Maeth Seiliedig ar Blanhigion Prifysgol Winchester. Mae hi’n angerddol am wella ein system fwyd bresennol i leihau ei heffaith ar iechyd dynol ac ar draws pob un o’r naw ffin planedol. Mae Beth yn annog cydweithio ac yn croesawu gohebiaeth ar bopeth sy’n ymwneud â bwyd.

Chloe Chettleburgh

Arweinydd Cyfathrebu

Mae Chloe yn weithiwr cyfathrebu proffesiynol sy’n gweithio gydag Iechyd Gwyrdd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fel rhan o Llunio Newid, y tîm gwella ac arloesi. Mae hi wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol; o elusennau byd-eang i ffasiwn cynaliadwy ac yn fwyaf diweddar yn Nwyrain Affrica yn gweithio i elusen sy’n hyfforddi, cyflogi a grymuso pobl ag anableddau. Mae hi’n angerddol am ddefnyddio ei sgiliau creadigol fel grym er daioni.

Stacey Harris

Arweinydd Clinigol

Mae Stacey yn bediatregydd ac yn 2021/2022 ymgymerodd â chymrodoriaeth arweinyddiaeth mewn gofal iechyd cynaliadwy, ei hangerdd yw arweinyddiaeth ac addysg iechyd a gofal cynaliadwy i amddiffyn iechyd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Dr Gwenllian Rhys

Arweinydd Grŵp Gwyrdd

Rwy’n feddyg iau sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Dechreuodd fy ngwaith ym maes cynaliadwyedd ym mis Hydref 2019, pan gefnogais fy nghydweithwyr i sefydlu Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Ar ôl helpu’r grŵp hwn i gyflawni gwelliant cynaliadwy yn Ysbyty Gwynedd, roeddwn am weld Grwpiau Gwyrdd yn cael eu sefydlu ledled Cymru, i rannu syniadau am brosiectau a chyflymu newid cynaliadwy ar draws y sector gofal iechyd. Rwy’n falch iawn o weithio ar hyn o bryd fel arweinydd Grŵp Gwyrdd ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru a’n nod yw hwyluso’r grwpiau hyn i gysylltu â’i gilydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd, fel y gallwn ledaenu prosiectau cynaliadwyedd llwyddiannus ar draws ysbytai Cymru.

Dr Sarah Williams

Arweinydd Clinigol

Cyd-sefydlodd Dr Sarah Williams Practis Gwyrddach Cymru yn 2020, rhwydwaith a arweinir gan feddygon teulu sy’n gweithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Sarah yw Arweinydd Hinsawdd a Chynaliadwy cyntaf RCGP ar gyfer RCGP Cymru. Mae hi wedi cyfrannu at gymunedau ymarfer lluosog ledled Cymru gan weithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae ganddi leoliad fel un o weithwyr cyntaf Iechyd Gwyrdd Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy’n cysylltu, dysgu a thrawsnewid gofal iechyd cynaliadwy ar draws GIG Cymru. Mae ganddi angerdd brwd dros addysg Meddygon Teulu ar ôl bod yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer Ysgol Feddygol Teulu Bryste, ac yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer y rhaglen arweinyddiaeth ac addysg yng Nghyfadran y De Orllewin. Er bod ei phrif rôl yn fam i ddau o blant ifanc ac yn benderfynol o hybu gofal iechyd cynaliadwy, gan gydnabod bod yr argyfwng hinsawdd yn argyfwng iechyd a bod angen llawer o waith i sicrhau hinsawdd fwy diogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dr Tom Downs

Arweinydd Byd-eang ac Ymaddasu

Rwy’n Feddyg Teulu dan Hyfforddiant yng Nghymoedd Morgannwg. Dechreuodd fy niddordeb mewn gofal iechyd cynaliadwy
pan oeddwn yn fyfyriwr meddygol ac yn gwneud fy newis meddygol mewn presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd. Fel
Meddyg newydd gymhwyso yn 2019 roeddwn yn rhan o raglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan,
ysbrydolodd hyn fi i feddwl am ofal iechyd cynaliadwy gydag egwyddorion gofal iechyd darbodus. Yn
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg Rwyf wedi gweithio ar addasu iechyd i newid yn yr hinsawdd
a gwytnwch hinsawdd gofal iechyd. Rwy’n falch o fod yn gweithio fel y Byd-eang ac Addasu
Arwain ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru ac edrychwn ymlaen at feithrin ein perthynas â
rhwydweithiau iechyd cynaliadwy rhyngwladol i rannu dysgu a chyfleoedd.

Dr Fiona Brennan

Arweinydd Clinigol

Mae Dr Fiona Brennan wedi bod yn anesthetydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 2013. Mae Fiona yn cael ei bywiogi gan weithio mewn timau anhraddodiadol, a’u gweledigaeth yw trawsnewid gofal iechyd i fodel sy’n amddiffyn iechyd pobl a’n planed. Cyd-sefydlodd Fiona rwydwaith gwyrdd anesthetig Cymru yn 2019, ysgrifennodd y cynigion ar gyfer cymrodyr arweinyddiaeth AaGIC/CAVUHB/CSH mewn gofal iechyd cynaliadwy 2020 i 2023 ac mae wedi’u goruchwylio, a chyd-sefydlodd Iechyd Gwyrdd Cymru ym mis Mehefin 2021. Mae Fiona yn eiriolwr dros arweinyddiaeth gyfunol, dosturiol.

Dr Bethan Griffiths

Plwm Bwyd

Mae Beth yn gweithio fel meddyg teulu yn Ne Cymru. Mae hi’n aelod gweithgar o Weithwyr Proffesiynol Iechyd Seiliedig ar Blanhigion, ac wedi cwblhau Cwrs Maeth Seiliedig ar Blanhigion Prifysgol Winchester. Mae hi’n angerddol am wella ein system fwyd bresennol i leihau ei heffaith ar iechyd dynol ac ar draws pob un o’r naw ffin planedol. Mae Beth yn annog cydweithio ac yn croesawu gohebiaeth ar bopeth sy’n ymwneud â bwyd.

Chloe Chettleburgh

Arweinydd Cyfathrebu

Mae Chloe yn weithiwr cyfathrebu proffesiynol sy’n gweithio gydag Iechyd Gwyrdd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fel rhan o Llunio Newid, y tîm gwella ac arloesi. Mae hi wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol; o elusennau byd-eang i ffasiwn cynaliadwy ac yn fwyaf diweddar yn Nwyrain Affrica yn gweithio i elusen sy’n hyfforddi, cyflogi a grymuso pobl ag anableddau. Mae hi’n angerddol am ddefnyddio ei sgiliau creadigol fel grym er daioni.

Stacey Harris

Arweinydd Clinigol

Mae Stacey yn bediatregydd ac yn 2021/2022 ymgymerodd â chymrodoriaeth arweinyddiaeth mewn gofal iechyd cynaliadwy, ei hangerdd yw arweinyddiaeth ac addysg iechyd a gofal cynaliadwy i amddiffyn iechyd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Dr Gwenllian Rhys

Arweinydd Grŵp Gwyrdd

Rwy’n feddyg iau sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Dechreuodd fy ngwaith ym maes cynaliadwyedd ym mis Hydref 2019, pan gefnogais fy nghydweithwyr i sefydlu Grŵp Gwyrdd Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Ar ôl helpu’r grŵp hwn i gyflawni gwelliant cynaliadwy yn Ysbyty Gwynedd, roeddwn am weld Grwpiau Gwyrdd yn cael eu sefydlu ledled Cymru, i rannu syniadau am brosiectau a chyflymu newid cynaliadwy ar draws y sector gofal iechyd. Rwy’n falch iawn o weithio ar hyn o bryd fel arweinydd Grŵp Gwyrdd ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru a’n nod yw hwyluso’r grwpiau hyn i gysylltu â’i gilydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd, fel y gallwn ledaenu prosiectau cynaliadwyedd llwyddiannus ar draws ysbytai Cymru.

Dr Sarah Williams

Arweinydd Clinigol

Cyd-sefydlodd Dr Sarah Williams Practis Gwyrddach Cymru yn 2020, rhwydwaith a arweinir gan feddygon teulu sy’n gweithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Sarah yw Arweinydd Hinsawdd a Chynaliadwy cyntaf RCGP ar gyfer RCGP Cymru. Mae hi wedi cyfrannu at gymunedau ymarfer lluosog ledled Cymru gan weithio tuag at ofal iechyd cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae ganddi leoliad fel un o weithwyr cyntaf Iechyd Gwyrdd Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy’n cysylltu, dysgu a thrawsnewid gofal iechyd cynaliadwy ar draws GIG Cymru. Mae ganddi angerdd brwd dros addysg Meddygon Teulu ar ôl bod yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer Ysgol Feddygol Teulu Bryste, ac yn gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi ar gyfer y rhaglen arweinyddiaeth ac addysg yng Nghyfadran y De Orllewin. Er bod ei phrif rôl yn fam i ddau o blant ifanc ac yn benderfynol o hybu gofal iechyd cynaliadwy, gan gydnabod bod yr argyfwng hinsawdd yn argyfwng iechyd a bod angen llawer o waith i sicrhau hinsawdd fwy diogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dr Tom Downs

Arweinydd Byd-eang ac Ymaddasu

Rwy’n Feddyg Teulu dan Hyfforddiant yng Nghymoedd Morgannwg. Dechreuodd fy niddordeb mewn gofal iechyd cynaliadwy
pan oeddwn yn fyfyriwr meddygol ac yn gwneud fy newis meddygol mewn presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd. Fel
Meddyg newydd gymhwyso yn 2019 roeddwn yn rhan o raglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan,
ysbrydolodd hyn fi i feddwl am ofal iechyd cynaliadwy gydag egwyddorion gofal iechyd darbodus. Yn
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg Rwyf wedi gweithio ar addasu iechyd i newid yn yr hinsawdd
a gwytnwch hinsawdd gofal iechyd. Rwy’n falch o fod yn gweithio fel y Byd-eang ac Addasu
Arwain ar gyfer Iechyd Gwyrdd Cymru ac edrychwn ymlaen at feithrin ein perthynas â
rhwydweithiau iechyd cynaliadwy rhyngwladol i rannu dysgu a chyfleoedd.

Dr Fiona Brennan

Arweinydd Clinigol

Mae Dr Fiona Brennan wedi bod yn anesthetydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ers 2013. Mae Fiona yn cael ei bywiogi gan weithio mewn timau anhraddodiadol, a’u gweledigaeth yw trawsnewid gofal iechyd i fodel sy’n amddiffyn iechyd pobl a’n planed. Cyd-sefydlodd Fiona rwydwaith gwyrdd anesthetig Cymru yn 2019, ysgrifennodd y cynigion ar gyfer cymrodyr arweinyddiaeth AaGIC/CAVUHB/CSH mewn gofal iechyd cynaliadwy 2020 i 2023 ac mae wedi’u goruchwylio, a chyd-sefydlodd Iechyd Gwyrdd Cymru ym mis Mehefin 2021. Mae Fiona yn eiriolwr dros arweinyddiaeth gyfunol, dosturiol.

Dr Bethan Griffiths

Plwm Bwyd

Mae Beth yn gweithio fel meddyg teulu yn Ne Cymru. Mae hi’n aelod gweithgar o Weithwyr Proffesiynol Iechyd Seiliedig ar Blanhigion, ac wedi cwblhau Cwrs Maeth Seiliedig ar Blanhigion Prifysgol Winchester. Mae hi’n angerddol am wella ein system fwyd bresennol i leihau ei heffaith ar iechyd dynol ac ar draws pob un o’r naw ffin planedol. Mae Beth yn annog cydweithio ac yn croesawu gohebiaeth ar bopeth sy’n ymwneud â bwyd.

Chloe Chettleburgh

Arweinydd Cyfathrebu

Mae Chloe yn weithiwr cyfathrebu proffesiynol sy’n gweithio gydag Iechyd Gwyrdd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fel rhan o Llunio Newid, y tîm gwella ac arloesi. Mae hi wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol; o elusennau byd-eang i ffasiwn cynaliadwy ac yn fwyaf diweddar yn Nwyrain Affrica yn gweithio i elusen sy’n hyfforddi, cyflogi a grymuso pobl ag anableddau. Mae hi’n angerddol am ddefnyddio ei sgiliau creadigol fel grym er daioni.

Darganfod mwy am ein heffaith gyda'n prosiectau

Porwch drwy lawer o’n prosiectau parhaus, safbwyntiau, newyddion ac astudiaethau achos. Os oes gennych brosiect yr hoffech roi gwybod i ni amdano, cyflwynwch ef yma.