EN CY

PORI ADNODDAU

Dysgwch gyda’n llyfrgell adnoddau

Dyma lle byddwch yn dod o hyd i lu o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol.

Archwiliwch ein hystod o adnoddau

Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru: Asesiad o’r Effaith ar Iechyd

Y Podlediad Prawf

Maeth Seiliedig ar Blanhigion mewn Ymarfer Clinigol, Ed Shireen Kassam, Zahra Kassam, Lisa Simon

Mae’r Prawf yn y Planhigion, Simon Hill

Ynglŷn â chynaliadwyedd mewn gofal iechyd meddwl | Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (rcpsych.ac.uk)

Yn cynnwys Datganiad Sefyllfa RCPsych, “Y Deg Awgrym Gorau ar gyfer Ymarfer Seiciatreg yn Gynaliadwy” ac “Awgrymiadau EcoCamHS ar gyfer yr hinsawdd, natur a lles”

Byw gyda’r argyfwng hinsawdd

Llawlyfr ar gyfer natur ar bresgripsiwn

Cyfadran Adnoddau Iechyd y Cyhoedd

Canllaw cerdded

Climate Psychology Alliance Cynghrair Seicoleg Hinsawdd

Awgrymiadau EcoCAMHS ar gyfer hinsawdd, natur a lles gwyrdd

Newid yn yr hinsawdd | RCPCH

Y Deiet Iechyd y Blaned – EAT

Fferylliaeth Werdd

Un Dot Glas — Prosiect Deiet Amgylcheddol Gynaliadwy y BDA

Deiet wedi’i seilio ar blanhigion ar gyfer clinigwyr

Datganiad Argyfwng Hinsawdd UKCPA

Datganiad argyfwng hinsawdd rhyng-golegol — Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

Cerdyn Adroddiad Iechyd y Blaned

Newid yn yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd Coleg Brenhinol y Meddygon a’r Llawfeddygon

Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Llawfeddygaeth Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

e-ddysgu: Ymarfer Anesthetig Amgylcheddol Gynaliadwy

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gobaith Gweithredol gan Joanna Macy

Gwybodaeth i Gleifion RCoA: Eich anesthetig a’r amgylchedd

Y llawlyfr cysylltiad natur

Ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd: cymhwyso gwyddoniaeth ymddygiadol

Strategaeth Cynaliadwyedd RCoA

Canllaw i ddefnyddio gwyddoniaeth ymddygiadol

Strategaeth Cynaliadwyedd RCoA

Gwella cynaliadwyedd ar gyfer timau: modiwl amgylchedd iach

Amgylchedd a Chynaliadwyedd RCoA

Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd ar Iechyd a Lles (Ffeithlun)

Economïau Cylchol ac Iechyd a Llesiant Cynaliadwy

Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion

Newid Hinsawdd ac Iechyd yng Nghymru: Barn y Cyhoedd

Cymunedau a’r Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru’r Dyfodol

Cymdeithas yr Anesthetyddion

Byddwch y Newid: Her Nodau Lles

Gwella Ansawdd Cynaliadwy gan Greener Practice

Byddwch y Newid: Cartref Cynaliadwy a Gweithio Ystwyth

Ymunwch â grŵp diddordeb arbennig Gofal Iechyd Cynaliadwy cymuned Q

Y Newid Sylweddol ar gyfer Planed Gynaliadwy: Gweithredu Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig — Pecyn cymorth ar gyfer sefydliadau byd-eang

Cynaliadwyedd mewn Gwella Ansawdd gan y Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy

Cymru a Nodau Byd-eang (ffeithlun)

E-friffiadau Cyfleoedd Gwyrdd

Cyrsiau Canolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy

Gwella Cynaliadwyedd i Dimau (SIFT): Gweithdy Amgylchedd Iach

Academi Iechyd y Blaned

Adnoddau ar gyfer Iechyd Cynaliadwy (cyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2022)

Y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol — Argyfwng Iechyd Newid yn yr Hinsawdd

Lleihau ein Hallyriadau Carbon (Ffeithlun)

e-ddysgu ar gyfer Gofal Iechyd:Gofal Iechyd Amgylcheddol Gynaliadwy

Adroddiad Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 2022

Byddwch y Newid – Caffael nad yw’n costio’r ddaear (cyhoeddwyd Chwefror 2023)

Gofal Iechyd Doethach — Cydweithrediad ymchwil ar gyfer lleihau gorddiagnosis a gordriniaeth

Ysbytai Gwyrdd ac Iach Byd-eang

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Cyfnodolyn Iechyd y Blaned Lancet

Lancet Countdown: Olrhain y cysylltiadau rhwng iechyd y cyhoedd a newid yn yr hinsawdd

Gofal Iechyd Heb Niwed

Allgymorth Hinsawdd

GIG Gwyrddach (GIG Lloegr)

Cyhoeddiadau Canolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy

Cynllun Cyflenwi Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru 2021

Adroddiad Ôl Troed Carbon GIG Cymru 2018-19

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015

Awgrymu adnoddau defnyddiol i ni

Os oes gennych adnodd defnyddiol i ni ei ychwanegu at ein rhestr, yna cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni amdano.

    See Terms & Conditions here.